กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 มิ.ย. 2559 00:20 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:13 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข หน้าแรก
13 มิ.ย. 2559 00:06 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข หน้าแรก
13 มิ.ย. 2559 00:01 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข หน้าแรก
12 มิ.ย. 2559 23:55 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข หน้าแรก
12 มิ.ย. 2559 23:50 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข หน้าแรก
12 มิ.ย. 2559 23:47 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข โครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน
12 มิ.ย. 2559 23:30 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ ประกาศนโยบายสชปี59.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:55 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นำออกไฟล์แนบ การจ้างครูชาวต่างประเทศ.pdf จาก บทความไม่มีชื่อ
12 มิ.ย. 2559 21:55 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ลบ บทความไม่มีชื่อ
12 มิ.ย. 2559 21:54 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี อัปเดต การจ้างครูชาวต่างประเทศ.pdf
12 มิ.ย. 2559 21:54 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี สร้าง บทความไม่มีชื่อ
12 มิ.ย. 2559 21:49 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน
12 มิ.ย. 2559 21:49 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน.docx กับ บทความไม่มีชื่อ
12 มิ.ย. 2559 21:37 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ ให้ชะลอการอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอเปิดหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12 มิ.ย. 2559 21:37 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ).pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12 มิ.ย. 2559 21:36 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน.pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ แบบสัญญาเป็นครูใหญ่.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ หนังสือยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ รายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:27 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:26 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ โครงการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 มิ.ย. 2559 21:26 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ หนังสือรับรองสัญชาติไทยโดยการเกิด.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม