กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2560 01:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า บุคลากร : Personel
27 พ.ย. 2559 22:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 4-private-education..pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-42-28.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-41-47.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-40-48.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
15 ก.ค. 2559 01:58 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
15 ก.ค. 2559 01:58 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
15 ก.ค. 2559 01:44 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ สร้าง https://prezi.com/ceetmxj1mbmv/untitled-prezi/
16 มิ.ย. 2559 02:38 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ อัปเดต book(1).jpg
16 มิ.ย. 2559 01:09 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ book(1).jpg กับ Private school promotion group.
15 มิ.ย. 2559 20:22 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ แบบสำรวจค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเอกชน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 มิ.ย. 2559 20:21 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ แบบประมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคาร.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
13 มิ.ย. 2559 19:44 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ ระเบียบ กช จัดทำทะเบียบครู บุคลากรทางกาศึกษา..pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13 มิ.ย. 2559 19:44 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ ระเบียบ กช. กำหนดตำนวนครู บุคลากร.pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13 มิ.ย. 2559 19:37 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 19:37 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ แบบ อช.๒ คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
13 มิ.ย. 2559 19:37 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ แบบ สช.๓ คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
13 มิ.ย. 2559 02:17 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี แนบ การขอเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน.pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13 มิ.ย. 2559 00:55 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:55 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แนบ CAaMKoTRQkw20140807143153.png กับ Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:53 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:52 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:50 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.
13 มิ.ย. 2559 00:48 นางวรกัรญา ไชยวงษ์ แก้ไข Private school promotion group.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า