โครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 23:47 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก ]
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน ขึ้น ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (สพป.ลย.๑) มี นายยืนยง ปาลี รอง ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้กับครูโรงเรียนเอกชน และสามารถนำไปจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย จำนวน ๒๙ โรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้พบปะ ให้ข้อคิด เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:32
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:32
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:32
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:33
ą
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
12 มิ.ย. 2559 20:32
Comments