ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

.

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:36โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 20:42 ]
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยGoogleDrive G Suite   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 21:04 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก ]

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทพสถิต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 23:47 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก ]

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน ขึ้น ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (สพป.ลย.๑) มี นายยืนยง ปาลี รอง ผอ.สพป.ลย.๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้กับครูโรงเรียนเอกชน และสามารถนำไปจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลย จำนวน ๒๙ โรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้พบปะ ให้ข้อคิด เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

1-3 of 3