Private school promotion group.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ประกาศล่าสุด

  • .
    ส่ง 12 มิ.ย. 2559 20:42 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
  • การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทพสถิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
    ส่ง 12 มิ.ย. 2559 21:04 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
  • โครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเอกชน ขึ้น ท ...
    ส่ง 12 มิ.ย. 2559 23:47 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
นายยืนยง ปาลี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 
นายไพโรจน์  รัชฎาศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »